Събота, 26 Юни 2010 03:00

Не задължаваме, а насърчаваме

Автор:

Скъпи приятели, във връзка с цифровизацията и възможността за въвеждане на механично субтитриране на новини и предавания в помощ на хората със слухова загуба, изпратих няколко въпроса  до Съвета за Електронни Медии в началото на т.г. :

* Искам да попитам, колко пъти е бил поставян пред СЕМ въпросът за механичното субтитриране на новини и телевизионни предавания от страна на Съюза на глухите в България (СГБ)?

* Цифровизацията на телевизията позволява въвеждането на механични субтитри. В Съединените щати това е отдавна  съществуваща практика. Какви според вас са причините все още да не са въведени у нас?

* Законът  за интеграция на хора с увреждания (ЗИХУ) формулира много общо задълженията на медиите у нас да задоволяват потребителските нужди на слухоувредените хора. Но липсват преводи на предавания от жестов език,  липсват субтитри. Чия е отговорността?

* За момента само БНТ има специализирано предаване за хора с увреден слух, но то е недостатъчно да покрие нуждата от ежечасни механични субтитри. Има ли СЕМ правомощията да ги наложи като задължителни за всички медии?

* Какви ангажименти може да поеме СЕМ с цел повишаване на медийната култура на хората с увреден слух? Какви са реалните възможности?

Отговорът предоставям на вашето внимание тук, без съкращения:

ДО

ХРИСТИНА ЧОПАРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОПАРОВА,

В отговор на поставени от Вас въпроси на електронната поща на СЕМ (Запитване вх. № 94-00-158 / 26.03.2010 г.), Ви информирам за следното:

Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги в случаите и по реда, предвидени в ЗРТ.

Правомощията на СЕМ са изрично посочени в Глава Втора, Раздел ІІІ на ЗРТ.

Моля да имате предвид, че в ЗРТ няма въведено изрично задължение за доставчиците на медийни услуги за механично субтитриране на предаванията с оглед нуждите на хората с увреден слух. Едва тази година с изменението на ЗРТ с ДВ, бр. 12 / 2010 г., в чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от ЗРТ, са направени стъпки в посока защита на интересите на хората с увреждания. Посочените разпоредби гласят следното:

“Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 12 от 2010 г.)

(1) ……………………

(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух.

(3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух.”

Видно от посочените текстове, законодателят е използвал глагола “насърчават”, а не “задължават”, което изключва възможността на този етап СЕМ да задължи която и да е медия да включва в своите предавания преводи на жестов език или субтитри.

Както е посочено и във Вашето писмо, в Закона за интеграция на хората с увреждания се съдържа общо задължение относно включване на предавания за хората с увреждания, и то само относно БНТ и БНР. Чл. 39 от ЗИХУ гласи следното:

“Чл. 39. (1) Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция осигуряват информация, достъпна за хората с увреждания.

(2) Медиите по ал. 1 включват в своите програми специализирани предавания за хората с увреждания.”

В този смисъл към настоящия момент реалните възможности за включване на специализирани предавания или механично субтитриране на програмите на доставчиците на медийни услуги, освен тези на БНТ и БНР, зависят изцяло от волята на самите доставчици, тъй като тези дейности ще бъдат неизменно свързани с допълнителни разходи за тях.

Във връзка с предстоящата цифровизация следва да имате предвид чл. 49, ал. 1 от Закона за електронните съобщения: „Комисията приема нормативни административни актове, с които определя реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания.”.

В изпълнение на тази разпоредба Комисията за регулиране на съобщенията е приела с Решение № 2102 / 08.10.2008 г. ПРАВИЛА за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи (обн., ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г., в сила от 7.11.2008 г.).

Относно запитването Ви колко пъти е бил поставян пред СЕМ въпроса за механичното субтитриране на новини и телевизионни предавания от страна на Съюза на глухите в България, Ви уведомявам, че СГБ, през 2004 година, се е обръщал към СЕМ с Предложения във връзка с организирана на 17.11.2004 г. среща между Съвета за електронни медии и председателите на организациите на хората с увреждания, по повод обсъждане работата на предаванията и осигуряване на повече информация, излъчвана от националните и кабелните телевизии в страната.

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

МАЯ ВАПЦАРОВА

 Христина Чопарова

Снимка: PublicDomainPictures/pixabay.com

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 2174 пъти