Monday, 14 November 2016 02:00

Достъпността – тема с приоритет

Posted by

Скъпи читатели на „Ние ви чуваме”, в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания*, темата за достъпността, залегнала в чл. 9 на КПХУ, е  водеща и в обсега на множество дискусии в Европейския съюза на глухите. След като в началото на септември в ЕП започна процеса за приемане на Закона за европейска достъпност, бе проведен и дебат относно потенциалното въздействие на този Закон върху икономиката на ЕС и гражданите му, ако бъде приет и изцяло приложен.

През септември двамата депутати в ЕС с увреден слух – Адам Коща (Ádám Kósa) и Хелга Стивънс (Helga Stevens) изтъкнаха, че създаването на достъп е от решаващо значение не само за хората с увреждания, но и за европейското общество като цяло, и че почти всички страни-членки на ЕС, които са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, следва да поемат ангажимент по изпълнение на чл.9 от нея, като работят в посока приложение на достъпността. 

В контекста на тези обсъждания, на 18 октомври т. г. Европейският съюз на глухите, представляван от изпълнителния директор Марк Уитли (Mark Wheatley), взе участие в среща с главния директор по достъпността в Майкрософт, Джени Лей-Флъри (Jenny Lay-Flurrie), която е глуха.

Обсъдени са били въпроси, свързани с работата на компанията по отношение на достъпността, и как от Майкрософт прилагат КПХУ. Като пример за добра практика е приобщаващото наемане и осигуряване на подходяща работна среда за служители с увреждания. Транснационалната софтуерна компания провежда също и обучения за повишаване на осведомеността на служителите в институциите на ЕС относно достъпността и Конвенцията на хората с увреждания. 

-----

* Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Целта на конвенцията е да гарантира, че хората с увреждания могат да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани. Това е първият всеобхватен договор за правата на човека, който се ратифицира от ЕС като единно цяло. Конвенцията също така е подписана от всички 27 държави-членки на ЕС и ратифицирана от 16 от тях. ЕС става 97-ата страна по този договор. Конвенцията определя минимални норми, които имат за цел да гарантират на хората с увреждания пълен набор от граждански, политически, социални и икономически права, както и да защитават тези права. Тя отразява по-обширния ангажимент на ЕС за изграждане до 2020 г. на Европа без бариери за близо 80 милиона лица с увреждания в ЕС.

Христина Чопарова

изображения: EUD

 

 

Rate this item
(1 Vote)
Read 1470 times