Сряда, 22 Януари 2014 02:00

Знаковият език в училище

Публикувана от

Скъпи читатели, след публикациите ни "Българският знаков език", "Български знаков език и билингвизъм", днес ви представяме последната публикация със становището на на проф. Цанка Попзлатева и пространните ѝ изследвания по темата за българския знаков език. В публикацията е поместено и мнението на Росен Милачков, директор на третото в страната специално училище за деца със слухови дефицити в Търговище.

ЗНАКОВИЯТ ЕЗИК В УЧИЛИЩЕ

„Знаковият език в училище“ е заглавие на текущ международен проект на Европейската комисия, в която екип от специалисти (чуващи и глухи) от България, Австрия, Германия и Великобритания работи върху реализирането на съвременната педагогическа концепция, известна като „знаков билингвизъм в образованието“.  Понятието „знаков билингвизъм в образованието“ е свързано с новото виждане за знаковия език като  естествен език, които пряко стимулира мозъчната система и умствената активност на глухите деца, като открива достъп до разбирането на информацията, което е общо за двата езика. Създават се биологични и психологически условия знанията, придобити чрез  знаков език да преминат в словесна езикова форма.  Във философията на тази педагогическа система двата езика са признати за различни, но сравними  по лингвистична сложност и еднакво ценни за детското интелектуално и  социално развитие, както и за целия общообразователен процес. За всяко глухо дете (в масовото или в специалното училище) се планират педагогически условия и ситуации  за стимулиране, усъвършенстване и взаимодействие на тези две езикови способности.

Българското участие в международния проект „Знаковият език в училище“  показа, че нито университетите, нито специалните училища, нито СГБ са безучастни към интелектуалните потенциали на глухите деца и възрастни, свързани със знаковия  и с говоримия български език. Методиката на знаковия билингвизъм в начален курс предполага  разговорният български знаков език да бъде включен като съществена част от уроците по Четене и Български език. За разлика от Великобритания, Австрия и Германия нашият екип (чуващи и глухи) не беше подготвен за този важен момент.  Европейските партньори категорично отхвърлиха възможността да се използва установената у нас практика за калкиране с жестови знаци по граматическите правила на българския говорим език. Бяхме принудени да търсим методика за представяне на учебния текст чрез езика на „глух с глух комуниакцията“.  Благодарение на глухите педагози и глухи студенти успяхме интуитивно да изработим изисквания видео-формат на текста по граматиката на разговорния български знаков език, която реално всички ние не познавахме. Софийското специално училище участва в този проект като партньор на равностойни начала, а директорите и педагозите от  училищата в Търговище и Пловдив широко отвориха врати за апробирането на тази нова методика. Резултатите бяха поразителни. Децата  проявиха огромен интерес и по новата методика възприеха бързо съдържанието на дълъг литературен текст от програмата на масовото училище. Те  се учеха да го възпроизвеждат, като драматизират и разказват първо със спонтанно научените нови жестови знаци, а след това се учеха  да четат разбрания вече текст дактилно-устно, с жестови знаци и устно, както и  да разказват логично, постепенно включвайки лексиката и граматиката на устния език. Ние, целият български екип, получихме специални поздравления от европейските оценителите за това творческо решение в разработването на педагогическата методика на „знаков билингвизъм в началното училище“.

Езиковото обучение, общообразователната подготовка и възпитанието на глухи деца е труден процес, поради непознатия все още достъп до  техния огромен и несъмнен   интелектуален потенциал. Българските сурдопедагози винаги са търсели път до него и са влагали цялата си душа в своята отговорна работа.  Затова заслужава високи адмирации техния труд, след който в българските университети  вече се обучават и завършват много от техните възпитаници.

Представяме и мнението на директора на специалното училище в гр. Търговище г-н Росен Милачков по темата за знаковия език образованието на глухите деца: "В българските специални училища  отдавна не се използва само устния метод в езиковото обучение и общообразователния процес. Жестовите знаци се допускат като помощно средство. Глухите децата използват тези знаци  като в общуването помежду си, така и с учителите в различни комуникативни ситуации. Въпреки че до момента липсва методика, която да посочи как и кога знаковият език да бъде интегриран в клас, нашите учители разбират  разговорния знаков език на  своите ученици и не се  дистанцират от него. Те обаче са преживели опита, че много от сложните езикови конструкции в Българския жестомимичен речник на СГБ  не кореспондират с  особеностите на детската психика или са недостатъчни за  отразяване на учебното съдържание. Смея да твърдя, че  потребността от разумна комуникация в учебно-възпитателния процес мотивира спонтанно педагози и ученици от различни възрасти и по различни учебни дисциплини  да създават заедно знакови символи за които няма аналог в официалния жестомимичен речник. Нека не забравяме и факта, че знаковият език на  глухите хора възниква заедно със създаването на първите специални училища,   които събират на едно място и  в една общност глухите ученици от цяла България. Тези глухи ученици са една разумна общност и започват да създават свой знаков език за общуване  и мислене.  Като зрели възрастни и членове на Съюза на глухите, именно те продължават да развиват, съхраняват и предават на другите поколения този език и културата на Глухото общество".

Да, наистина всичко може и трябва да стане по-добро! Това „по-добро“ изисква всички ние (глухи и чуващи специалисти) да  сверим своите  часовници със света и да заработим заедно –  университети, глухи и чуващи педагози и други специалисти, естествени носители на знаковия език. Както разговорния български  знаков език, така и калкиращите с жест словесния език системи са ценни и имат място в нашето образование и социалната система. Трябва открито да признаем, че днес изоставаме   от останалите държави членки на ЕС  по изучаването и различаването  на тези две знакови системи. Вече няма място нито за фобии, нито за прехвърляне на вината между институции за нерешените или по-скоро сложни проблеми.Време е за  действие!

Снимка: Христина Чопарова

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1508 пъти