Четвъртък, 24 Март 2016 02:00

Международна среща в Бояна

Публикувана от

На 22 март 2016 г. (вторник), в резиденция „Бояна” се проведе Международна конференция за обмен на опит и добри практики „Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и предизвикателства”, организирана съвместно от Министерство на труда и социалната политика и Съвета на Европа.Присъстваха представители на НПО у нас, като Съюзът на глухите в България бе представляван от Христина Чопарова, медиен експерт на СГБ, и от Дамян Калчев, председател на Районна организация – София.

Официални преводачи на жестов език бяха Силвана Павлова (първа пленарна сесия) и Ирена Вачева (втора пленарна сесия).

Конференцията бе изградена от две пленарни сесии – „Насърчаване участието и равните възможности за хората с увреждания” (с модератор  д-р Надежда Харизанова, член на Ад-хок Комитета за правата на хората с увреждания на Съвета на Европа), и „Постижения и добри практики за осигуряване на подкрепа за хора с увреждания за живот в общността” (с модератор Бриджит Плуме от Белгия, член на Ад-хок Комитета за правата на хората с увреждания в Европа).

Откриването започна с видео приветствие от Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, който приветства всички делегати на конференцията, членове на Съвета на Европа, гости и представители на организации на хората с увреждания у нас. „Работим по всички международни документи от ЕС, с НПО, в съответствие с нормите на българското законодателство и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която България ратифицира през 2012 г.”, каза той.

Малко след като приключи изказването му, бе съобщено, че са извършени две терористични атаки в Брюксел – на летище „Завентем” и на метростанция „Малбек”. Шокиращата новина видимо покруси всички участници в конференцията. В рамките на час (от 9.00 до 10.00 ч) бе предоставена възможността за представяне на организаторите на мероприятието, към  чиито кратки изказвания се прибавиха и съболезнования.

Лазар Лазаров, зам. министър на труда и социалната политика пръв изрази съболезнованията на МТСП към представителите от Белгия за многобройните жертви на атентатите. Той заяви също и че се надява тази конференция да има като положителен резултат промяна в отношението към хората с увреждания. Джанлука Еспозито (Италия), началник на департамент „Равенство и човешко достойнство” в Съвета на Европа с прискърбие продължи, че подобни актове са пряк удар към неприкосновеността на човешкия живот. Конференцията продължи с нужната деликатност към извънредната ситуация. Джанлука Еспозито заяви, че на проведена през м. ноември в Дъблин (Ирландия) конференция са отбелязани множество промени в сравнение с миналото по отношение на хората с увреждания. Определено има подобряване на отношението към тях, но „…трябва да се работи в посока на премахване на физическите бариери за хората с увреждания по отношение на работа и образование. Нужно е да превърнем уврежданията в способности и действия, като приложим необходимия опит и усилия отпреди.” Той заяви също, че  добра насока е продължаването на съвместната работа с хората с увреждания, без значение какво е нивото на тяхното увреждане, тъй като важни са идеите, по които се работи. „Достойнството на хората с увреждания, каза Еспозито, е един от ключовите важни въпроси в работата с хора с увреждания. Нужно е да настъпи промяна в мисленето на обществото, за да има промяна и за хората с увреждания.”

Диана Ковачева, зам. омбудсман на Република България заяви, че всички хора се раждат свободни, равни по достойнство и права. „Хората с увреждания, – каза тя, – не са по-малко от всички останали, имат право на информиран избор, равни условия и нормален живот. Всички документи на СЕ подпомагат правата на всички хора с увреждания, но е нужно да се преодолеят някои пречки в европейското законодателство. Правата на хората с увреждания все още се нарушават, и има дискриминация от и към хората с увреждания, липсва достъпа за инвалиди”. Ковачева заяви, че  за в бъдеще Омбудсманът на Република България ще продължи работата в партньорство с организациите на хората с увреждания и ще защитава техните права според чл. 12 (Равнопоставеност пред закона) и чл.13 (Достъп до правосъдие) от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 

Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, изрази съболезнования към жертвите на атентата в Брюксел и заяви, че подобни актове на насилие само показват още по-голямата необходимост от сплотеност и борба срещу всякакви форми на насилието и терора, от които страдат най-вече точно хората, които нямат никакво отношение към причините за атаките – обикновените граждани, членове на обществото. „Всеки пети жител на ЕС има някакво увреждане, каза Коралски, – и много от хората с увреждания са обект на по-агресивно отношение към тях. Целта на тази конференция ще бъде да отговори на няколко важни въпроса, най-важният от които е как да превърнем добрите практики в постоянна политика”. Той заяви също, че ПАСЕ, като израз на равенството на хората с увреждания, започва да включва такива хора в политиката. Те не бива да бъдат изолирани от управленските практики, смята изпълнителният директор на хората с увреждания.

 Изказвания направиха още Снежана Йоница (Черна гора), председател на подкомитет за уврежданията и включването към Комитет за равенство и недискриминация на Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ), доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Мария Спасова от името на Райко Райчев, генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси” към МВнР. Тя заяви, че е важно да се акцентира върху подобряването на качеството на живот за хората с увреждания. Като член на СЕ от 1992 г., България признава върховенството на закона и защитата на правата и основните свободи на хората с увреждания. 

Димитриус Николски (Гърция), председател на Ад-хок Комитета за правата на хората с увреждания на Съвета на Европа, заяви, че е нужно да се намерят добри начини хората с увреждания да станат по-продуктивни, да имат достъп до образование и да се радват на добро отношение. „Основният смисъл на човешките права е в това хората с увреждания да могат да участват в обществения живот, каза той. Важно е не само да имаме права, но и да развиваме способности за действия, социално включване и ангажираност. На много места не се спазват изискванията за социално включване на хората с увреждания по отношение на Плана за действие на СЕ. Николски заяви, че е нужно да има сътрудничество между гражданското общество и неправителствените организации, да се премахнат физическите бариери, да се промени мисленето по отношение на хората с увреждания. „Общество, което уважава различните хора, е много по-действащо и силно, с воля за решения”, категоричен бе председателя на Ад-хок Комитета за правата на хората с увреждания.

Първата пленарна сесия започна в 10.00 ч с темата на Лазар ЛазаровПолитиката за интеграция на хората с увреждания в България”. Разбира се, изтъкнати бяха бариерите, които все още съществуват и за които се правят постъпки за преодоляване, за да могат хората с увреждания в България да се чувстват равнопоставени по отношение на жизнената, работната и архитектурната среда. След него д-р Алфредо Феранте (Италия) запозна участниците в конференцията с доклада по оценка на прилагане на Плана за действие на Съвета на Европа за хората с увреждания и добри практики. „Гледайте човека, не увреждането!”- каза той, и заяви, че се радва на обстоятелството, че много държави са се включили в добрите практики за хората с увреждания, реализирайки чудесни идеи на нациионално и местно ниво.

След неговото изказване бе време за кафе-пауза и обща снимка на всички делегати на международната конференция, която бе направена във фоайето на резиденцията.

С практиките на недискриминация запозна участниците в конференцията доц. д-р Ана Джумалиева от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Според Закона за защита от дискриминация, Глава 2, чл.  26, лицата имат право на равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им в тях, без оглед на признаците по чл.4 (1) от ЗЗД. „Дискриминация е, както когато не се прилагат съответните позитивни мерки, но и когато се прилагат неправилно”, каза Джумалиева.

Как се насърчават равните права и пълноценното участие на хората с увреждания в обществото, обясни Кристина Грозаву (Румъния), член на Ад-хок Комитета за правата на хората с увреждания на Съвета на Европа. Тя заяви, че за да има общество без бариери за хората с увреждания, трябва да са налице равни възможности и увеличаване на процента на тяхната заетост. Визията за пълно уважение и равенство като цел е насочена към третиране на уврежданията като начин на живот, и включва три основни компонента: премахване на дискриминацията по признак увреждане, защита на хората с увреждания, превенция и наблюдение. Кристина Грозаву желае да има по-отворено към въпросите за хората с увреждания общество. И че е нужно да се подобри диалога с Министерството на правосъдието, тъй като хората с увреждания в Румъния не са запознати със ситуацията по отношение на техните права.

Какви активни мерки са предприети от Агенцията за хората с увреждания, говори нейният изпълнителен директор. Минчо Коралски заяви, че приоритет е насърчаването на самостоятелната заетост чрез проекти за собствен бизнес на хората с увреждания, като уточни, че всеки такъв проект, с малки изключения, завършва успешно. Нужно е да продължи работата съвместно с НПО, но промяна в мнението на хората и оттам на тяхното отношение към хората с увреждания, е невъзможно. Затова като добра интегрираща практика е добре децата с увреждания още на етап детска градина да бъдат интегрирани със здравите деца. Опознавайки увреждането отблизо и виждайки го всекидневно, децата свикват да не го приемат с предразсъдъци и се учат взаимно. Коралски изтъкна, че вече 4 години се провежда у нас Европейско изложение на предприятията за хора с увреждания, което е друг пример за добра практика. „Противопоставяме количеството на качеството”, каза той.

От 31 март до 3 април т.г. в Пловдив ще се проведе 5-ти Национален форум за социално предприемачество, което е добра възможност за хора с увреждания да се включат активно, напомни Нико Ников от Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

За „Гражданското общество и хората с увреждания” след това направи изказване Мари Жозе Шмит (Франция). Тя е на 72 години и е аутист, член на конференцията на международните неправителствени организации на Съвета на Европа. Тя заяви, че Съвета на Европа от м. октомври т.г. започва да работи с НПО от и за хора с увреждания, а през 2017 г. ще има конференция по темата, за която ще е добре да се съберат предложения.

След обяда втората пленарна сесия мина под знака на споделените постижения и добри практики, модерирана от Бриджит Плуме (Белгия). Тя направи коментар, че в много държави законът не подпомага техническите средства за хора с увреждания, особено такива със зрителни. Тя самата даде пример със себе си и очилата, които носи, за да коригира зрението си. Но днес, когато технологията е напреднала достатъчно, за да позволи на хората със зрителни увреждания да разрешат много от проблемите си, тези хора нямат достъп до технологиите, защото съществуват законови пречки и финансови бариери, непосилни за хората с увреждания.

Последва изказване на Елеонора Пачеджиева, директор на дирекция „Политики за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” в МТСП. Тя представи резултатите от реализирания проект за популяризиране прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, започвайки с популярния цитат на Рамзи Кларк: „Право не е това, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”. Целта, заяви Пачеджиева, е да се подобри прилагането на националната политика за интеграция на хората с увреждания и да се укрепи капацитетът на централната и местна администрация. Фокусът е популяризиране на Конвенцията на ООН и промените в общностните нагласи. Като пример за добра практика в тази насока бе посочена отпечатаната книжка „Конвенция за правата на хората с увреждания на основание член 49 „Достъпен формат”, включващ правата на хората с увреждания”. Работи се по повишаване на информираността на национално равнище, проведени са били 4 кръгли маси и 4 семинара, а заключителна конференция е била проведена на 15 май 2015 г., по време на която в доклада са били включени и заснети на видео разкази на хора с увреждания. Пачеджиева заяви, че проектът е достигнал до 494 души от целевите групи, като 38% от анкетираните не са били запознати с Конвенцията на ООН и с практиките на недискриминация. „Съвременния свят обожава да лепи етикети, загърбвайки уникалността на личността, – каза тя – хората с увреждания, независимо от увреждането, имат право на щастие. Заслужават и могат!

„Конвенцията на ООН – двигател за промяна в ЕС” бе тема на изказването на Невена Пенева (Австрия) от Агенцията на ЕС за основни права. „Конвенцията показва как силните международни стандарти дават добри резултати. За всички държави е важно да се премести фокусът към хората с увреждания като равноправни членове на обществото, каза тя. Но са нужни нови закони, а също и да се отговори на въпроса могат ли хората с увреждания да вземат участие в избори. В различните държави в ЕС по този въпрос има различни решения, в зависимост от вида увреждане – дали за всички хора с увреждания, или само за хора с ментални и сензорни такива.

След кафе паузата Мария Методиева от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) представи „Добри практики в подкрепа на хората с увреждания за живот в общността”. Много затрогващо беше предадена историята на Милена, момиче с интелектуални затруднения, срещу което е имало запрещение. Усмихнатото момиче от екрана на презентацията е живяло в дом, но след закриването на всички домове, е настанено в приемно семейство. Получавайки възможност да застане пред българския съд, момичето събира куража да заяви, че желае да бъде като всички останали, и през март м.г. запрещението й е махнато. Асоциацията работи дълго и упорито, за да имат повече такива истории щастлив край. „Запрещението е равносилно на гражданска смърт, каза Методиева. Много е важно за БАЛИЗ да предоставя социални услуги, подкрепящо образование и включване на лица с интелектуални затруднения.

Люк Зелдерлоо (Белгия), генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания представи „Добри практики в подкрепа на хора с увреждания, обект на множествена дискриминация”. Той заяви, че е много важно  услугите да гарантират безопасност за всички, които ги ползват, също и че е от съществено значение семействата да останат заедно, да имат информиран избор. Подчерта, че има нужда от нови видове услуги по местоживеене, и посочи добрите резултати от модел на обучение в Испания: вместо да обучават хората с увреждания на различни места, започват да ги обучават на работното им място. Услугите там са разработени на индивидуален принцип, като по този начин може да се види колко далеч могат да стигнат хората с увреждания. Професионалистите и семействата работят заедно в това. В Армения пък се оказва подкрепа на училищни институции, които се страхуват да обучават и работят с хора с увреждания.

Международната конференция приключи със заключителни изказвания на представители на Министерството на труда и социалната политика и на Съвета на Европа. Общото споделено мнение бе, че конференцията показа нагласите за развитие и сътрудничество в положителна посока, с цел да се разгръщат още повече добрите практики и полезен междудържавен опит за хората с увреждания.

Текст и колажи: Христина Чопарова

Снимки: Стоян Георгиев

Оценете
(1 глас)
Прочетена 1993 пъти