Ние ви чуваме е първият специализиран медиен сайт за хора със слухова загуба в България, в който е широко застъпена разнообразна тематиката, свързана със слуховите заболявания, превенции, технически и изразни средства, психологическа помощ, култура, международни новини и информация, свързана с много от организациите на глухи хора по света.
Ние ви чуваме бе създаден през 2009 година като личен блог, който постепенно се превърна в широка медийна платформа за информиране на обществеността с проблемите, които засягат голям процент от хората със слухови дефицити от различни възрастови групи. Идеалната цел бе да предоставим възможност за комуникационен обмен и взаимно разбирателство между тихата общност и хората, чуващи нормално.
Ние ви чуваме днес е мост между два свята – тихият и звучният. Повече от седем години ние предоставяме полезна информация и нашия сайт се превърна в най-посещаваният специализиран сайт за хора без слух в България.

                                              

We hear you is first specialized media site for people with hearing loss in Bulgaria, in which is widely advocated various topics related with the auditory disorders, prevention, technical and expressive resources, psychological assistance, culture, international news and information related with many of the organizations of deaf people in the world.

We hear you was created in 2009 like a personal blog, which gradually evolved into a broad media platform to inform the public about issues affecting a large percentage of people with hearing deficits of different age groups. The ideal goal was to provide an opportunity for communicational exchange and mutual understanding between the quiet communities and the people, who can hear normally.

We hear you today is a bridge between two worlds – the quiet and the sound. More than seven years we provide useful information and our site is become the most visited specialized site for deaf people in Bulgaria. "We hear you" is not a commercial website and adheres to the informative functions, ethics and propriety in the cause for better awareness of people with hearing impaired.