Скъпи читатели на блога, през 2000 година ООН провежда среща на високо равнище, на която се приема Декларация на хилядолетието. Тогава е създадена и международната програма Цели за развитие през хилядолетието (The Millennium Development Goals  или MDGs) до 2015 година. В тази програма всички 189 страни-членки на ООН (които са 193 в момента), и най-малко 23 международни организации, се ангажират да помогнат за постигането на 8 цели до 2015 г.: изкореняване на крайната бедност и глада, постигане на всеобщо начално образование, насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените, намаляване на детската смъртност, подобряване на здравословното състояние на майките, борба с ХИВ / СПИН, малария и други болести, гарантиране устойчивостта на околната среда, развиване на глобално партньорство. Всяка цел е обхващала конкретни целеви групи, както и срокове за постигане. За да се ускори напредъкът, финансовите министри на Г-8 се споразумяват през юни 2005 г. за осигуряването на достатъчно средства от Световната банка, Международния валутен фонд и Африканската банка за развитие, за да се отменят от 40 до 55 милиарда долара дългове, дължими от тежко задлъжнелите бедни страни, за да им позволят да пренасочат ресурсите си към програми за подобряване на здравеопазването и образованието и за намаляване на бедността. За съжаление обаче, повечето поставени цели не са постигнали напредък. Въпреки помощта за някои държави, повечето средства са били пренасочени за облекчаване на дългове, помощ при природни бедствия и войни, отколкото за развитие. В резултат много от целите в международната програма остават непостигнати. През септември 2010 ООН прави преглед на целите и напредъка по тях и се поставят нови ангажименти, свързани с жените, децата и нови инициативи в световен мащаб за борба с болестите, глада и бедността. Налага се да се създадат Цели за устойчиво развитие (SDGs)  и на най-голямата конференция на ООН през юни 2012 г. правителствата подновяват своя силен политически ангажимент за устойчиво развитие и за насърчаване на интеграцията, съгласуваност на политиките и изпълнението на действията в областта на социалните, икономическите и екологични области. От 11 до 20 юли 2016 г. Ню Йорк ще бъде домакин на политически форум на високо равнище под надслов „Гарантиране, че никой не е забравен” (Ensuring that no one is left behind). На тази среща на върха ще се преразглежда програмата на ООН за устойчиво развитие 2030, приета миналата година през септември. Това е нужно, тъй като хората с увреждания не са били споменати в Цели за развитие през хилядолетието (MDGs) и като резултат са…
Прочети повече